+359 2 868 45 99

Данък върху доходите на физически лица

Home / Услуги / Данък върху доходите на физически лица

Нашите услуги в областта на Данъците върху доходите на физически лица:

  • Изготване на годишна данъчна декларация за Вашите доходи
  • Оповестяване на Вашата данъчна декларация в НАП до 30 април
  • Съдействие при данъчни ревизии от НАП

Данък Общ Доход в България

Закона за данъците върху доходите на физическите  лица урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Данъчно задължени лица по този закон са:

  1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон;
  2. местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.

Законът определя за местно физическо лице, което има постоянен адрес в България или пребивава на територията на Република България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период  и чиито център на жизнени интереси се намира в България. Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Облагат се всички доходи, които произтичат  от стопанска дейност , от наеми, дивиденти и ликвидационни дялове, от възнаграждения, вкл. възнаграждения от догор за управление .Общата данъчна ставка е фиксирана в размер на 10%. Доходи  реализирани от икономическа дейност от едноличен търговец  се облагат с 15%. Съгл. Чл.53.ал.1 годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.Същото важи и за лицата,които подадат  годишната данъчна декларация по електронен път. Годишна данъчна декларация трябва да бъде подадена от местни и чуждестранни физически лица, ако те са получили в размките на изминалата данъчна година доходи в България.

Адрес
ул. Верила 5, 1463 София
Телефон
+ 359 2 868 45 99
E-mail
office@germania.bg

Калкулатор на таксите на Германиа ООД