Обратно към всички новини
 
21.06.2018

Доходи от лихви по банкови сметки открити в българия от чужденстранно или местно физическо лице

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки открити от чужденстрано или местно физическо лице в България.
Когато получателят на дохода е чуждестрано физическо лице (ЧФЛ), което е местно лице на трета държава (т.е. не е местно физическо лице (МФЛ) за България или за друга държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство), то доходът се облага с окончателен данък от 10 на сто на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ. Задължението за подаване на декларация е за лицата, платци на дохода, т.е. за банковите институции. Те подават Декларация по чл. 55, ал. 2 ЗДДФЛ, чл. 201, ал. 1 ЗКПО, удържат данъка и го внасят в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода.

Според българското законодателство с окончателен данък се облага и брутната сума на доходите от лихви по банкови сметки на МФЛ за България. Данъкът е със ставка 8 на сто по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода, което задължение произтича от разпоредбата на чл. 65, ал. 9 ЗДДФЛ. Важно е да се има предвид, че местните физически лица са задължени за доходите им от лихви от страната и от чужбина, а чуждестранните физически лица – само за доходите от източник в България.

Нито МФЛ, нито ЧФЛ имат задължение да подават декларация за получените доходи от лихви по банкови сметки, открити в българска търговска банка. Задължението е единствено за банковите институции, те го удържат и внасят в законоустановените срокове. Когато обаче местните физически лица придобиват доходи от лихви по банкови сметки от източник в чужбина, те самите са задължени за внасянето на дължимия окончателен данък и за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за дължими данъци. В този случай дължимият данък се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването му, като и декларацията се подава в същия срок. Дължимият данък се внася по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице, където се подава и данъчната декларация.

Ако МФЛ или ЧФЛ има отворена банкова сметка и инвестира в държавни ценни книжа, емитирани от правителството на република България, в този случай лихвите от облигации, емитирани от България или от друга държава от ЕС, както и всички прилежащи доходи, свързани с тях са необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ / Закон за данъците върху доходите на физическите лица/. Те не се облагат и съответно за тях не се подава данъчна декларация. Това се отнася само за държавни облигации, не важи за акции и други финансови инструменти.

Ако банката приспада данъка върху дохода на физическото лице, който не е местно лице в България, а местно лице в трета държава, има ли право да получи приспадане на данък в размер на платения данък в България?

За приспадане на платен данък или удържан в едната страна и прихващенето му в другата страна, следва да се прилагат разпоредбите на СИДДО (Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане), сключена между България и друга държава, в случаите, когато със съответната страна няма сключена СИДДО, местните физически лица, които имат доходи от тази страна, при определянето на данъка ползват данъчен кредит по реда и при условията на чл. 76 ЗДДФЛ. Данъчният кредит се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход. Освен това местните физически лица са задължени да посочат информативно тези доходи и в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за годината на придобиването им. Когато доходът е придобит в чуждестранна валута, същият трябва да бъде преизчислен в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването му.

Имат ли право местните лица да отварят банкови сметки в чужбина и каква е процедурата за отчитане на получените доходи по чуждестранната сметка?

Местните лица за България имат право да откриват банкови сметки в чужбина. Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити, вземанията си по сметки, открити в чужбина, както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник.

Статистическите форми се подават, ако: – сумата на всички вземания по финансови кредити, сметки в чужбина и инвестиции в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице

инвестиционен посредник, е равна на или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година;
сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година. Отчетите по този член могат да се подават лично или чрез упълномощено лице на хартиен носител или по електронен път. За тези приходи се подава и годишна данъчна декларация в срок до 31 март на следващата година.

Go back

Контакти

map office location sofia