Обратно към услуги
 

Данък Добавена стойност в България

Нашите услуги в областа на ДДС включват:

 • Подаване на молба за данъчен идентификационен номер;
 • Ежемесечно подаване на Вашата данъчна декларация пред  данъчните власти;
 • Молба за възстановяване на ДДС
 • Съдействие при ревизии от НАП

Съгласно ЗДДС процентът на данъчната ставка е в размер на 20% с изключение на изрично изброените видове стоки и услуги , които се облагат със ставка в размер на 9% или 0%. Освободени доставки от ДДС са например покупка на стари сгради, земеделска земя и гори, както и неикономическите дейности. Намалена данъчна ставка  съществува при облагането на туристическите услуги, нощувка в хотел.

За начисляването на данък добавена стойност се изисква фирмата да бъде регистрирана по ЗДДС в Национална агенция по приходите (НАП), която е задължителна или доброволна. Съгласно чл. 96 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

На задължение за регистрация подлежи всяко лице (данъчно задължено или не), което извършва вътрешнообщностно предобиване на стоки. (чл. 99). Под придобиване на стоки се подразбира  доставка или транспортиране на стоки  от страна член на ЕС, при която  доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ЗДДС. От регистрация по смисъла на ЗДДС са осовбодени онези лица, които годишно придобиват стоки в размер до 20 000лв. Лица, които не отговарят на нормативните изисквания за регистрация по смисъла на ЗДДС са длъжни въпреки това да заявят регистрация по ЗДДС.  В глава 10 и 15 от ЗДДС са регламенитирани допълните изисквания за успешна регистрация по смисъла на ЗДДС.

Съгласно ЗДДДС данъчните ставки са както следва:

 • 20% за облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка; вноса на стоки на територията на страната; облагаемите вътреобщностни придобивания.
 • 9%  данъчна ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани.
 • 0% за законно, подробно изброените доставки и услуги. Към тях спадат следните:
 • Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз
 • Международен транспорт на пътници
 • Международен транспорт на стоки
 • Доставка, свързана с международен транспорт
 • Доставка, свързана с международния стоков трафик
 • Доставка по обработка на стоки
 • Доставка на злато за централни банки
 • Доставка, свързана с безмитна търговия
 • Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници
 • Документиране на доставките
 • Доставки, освободени от мита
 • Вътрешнообщностни доставки
 • Доставка на нови транспортни средства в рамките на ЕС
 • Доставка на акцизни стоки в рамките на ЕС
 • Доставка на акцизни стоки в рамките на ЕС
 • Доставки съгласно международни договори, по които Република България е страна по договора.
 • Доставка на стоки и услуги, при които получателят са въоръжените сили на страна, член на НАТО
 • Доставки на стоки и услуги, при които получателят са инситутции в рамките на ЕС
Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia