Обратно към услуги
 

В областта на одита предлагаме следните услуги:

  • Годишен одит за средни предприятия
  • Одит при предобиване или  дялово съучастие
  • Общи счетоводни ревизии
  • Проверки в случай на злоупотреба
  • Изготвяне на отчети на чуждестранни фирми

 

Одитът в България се извършва съгласно МОС (Международни одиторски стандарти). Тези стандарти изискват одиторът да се съобразя с етичните изисквания, както и да планира и провежда одит, за да се убеди в разумната степен на сигурност, така че да  няма съществени отклонения при одита на финансовите отчети. Одитът включва изпълнението на процедури относно сумите и оповестената информация във годишния  финансов отчет. Изборът зависи от професионалната преценка на одитора, включително оценката на рисковете за значителни отколнения  в резултат на нарушения или грешки. Одитът също така включва оценки относно пригодността на използваната счетоводна техника и надежността  на оценките от  управлението както и изложението  на приспаднатите разходи.

Поради присъщите на одита ограничения  съвместно с ограниченията на вътрешния контрол, съществува пряката възможност  значителни отклонения да останат забелязани, въпреки че одитът е планиран и осъществен   в съответствие с изискванията и МОС.

В процеса на оценка на съществуващите рискови фактори  одиторът  отчита влиянието  на системата за вътрешен контрол, която е свързана с изготвянето на ГФО, за да се изработи  (изготви) методика , която да е съобразена със съществуващите условия , но не за целите на определянето на системата за вътрешен контрол .

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia