ДДС

Нашите услуги в областа на ДДС включват:

 • Подаване на молба за данъчен идентификационен номер;
 • Ежемесечно подаване на Вашата данъчна декларация пред  данъчните власти;
 • Молба за възстановяване на ДДС
 • Съдействие при ревизии от НАП
Повече информация

Корпоративен данък

Нашите услуги в областта на корпоративното подоходно облагане включват:

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация на Вашата фирма
 • Годишно подаване на данъчната декларация в НАП до 31 март.
 • Публикуване на Вашият баланс в Търговския регистър до 30 юни
Повече информация

ДОД

Нашите услуги в областта на Данъците върху доходите на физически лица:

 • Изготване на годишна данъчна декларация за Вашите доходи
 • Оповестяване на Вашата данъчна декларация в НАП до 30 април
 • Съдействие при данъчни ревизии от НАП
Повече информация

Данък при източника

Данъкa, удържан при източника, е разговорно наричан „данък върху дивидента”. С данък, удържан при източника се облагат дивиденти и ликвидационни дялове , които са разпределени в полза на местни или чуждестранни юридически лица от местни юридически лица. Всички доходи на чуждестранните лица, които са възникнали в една компания с център на дейността на …

Повече информация

ТРЗ

Според българското законодателство трудово правоотношение може да възникне само при сключването на писмен договор , който трябва в срок от 3 дни да бъде регистриран в НАП.  Навременното сключване на договора и регистрацията се наблюдават строго от Инспекцията по труда.

Повече информация

Данъчно облагане DE-BG

През 2010 година е сключена нова международна спогодба относно избягването двойното данъчно облагане между Германия и България с ново съдържание.

Тази спогодба се прилага спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави. Съществуващите данъци в България …

Повече информация

Данъчно облагане Ö-BG

От 01 Януари 2010 година важи нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Австрия и България. Тази спогодба се прилага в Република България за следните данъци:

 • данъка върху общия доход;
 • данъка върху дохода на неомъжени, неженени, овдовели, разведени или женени без деца;
 • данъка върху печалбата;
Повече информация

Контакти

map office location sofia