Обратно към услуги
 

През 2010 година е сключена нова международна спогодба относно избягването двойното данъчно облагане между Германия и България с ново съдържание.

Тази спогодба се прилага спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави. Съществуващите данъци в България , за които се прилага тази спогодба, са по-специално: данъкът върху доходите на физическите лица, корпоративният подоходен данък и данъкът върху умиществото. Данъкът върху наследството е изключен от тази спогодба, т. е. в случай на германо-българско наследяване не съществува защита от двойно данъчно облагане.

Новото споразумение има за цел да подпомага и развива икономическите отношения  между  Федерална Република Германия и Република България , както и да се намалят данъчните пречки , които са съществували при прилагането на досегашната разпоредба. Рамковите данъчни условия при трансграничните дейности представляват важна основа  за настоящи и бъдещи инвестиции. Новата спогодба се основава върху структурата и съдържанието на  Конвенцията на ОИСР. Като инвестиционен стимул е по-специално  намаляването на данъчната ставка при данъка от източника върху дивиденти от междудружествени участия от 15% на 5%. В допълнение от 01 Януари 2015 лизинговите плащания за оборудване не попадат под обхвата на лицензионните такси и следователно не подлежат на облагане с данък при източника.

Съгл. Чл.22 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане в България двойното данъчно облагане се избягва, както следва:

  • Доходите на лице, пребиваващо в България, които се облагат с данък в съответствие със споразуменията в Германия са освободени от данъчно облагане в България.
  • Когато местно лице на България получава доходи, които в съответствие с разпоредбите на чл. 10, 11, 12 или чл. 13, ал. 2 на тази спогодба могат да се облагат с данък в Германия, България ще допусне като приспадане от данъка върху дохода на това местно лице сума, равна на данъка, платен в Германия. Такова приспадане обаче няма да надвишава тази част от данъка, както е изчислен преди приспадането, която е причислима към този доход, произхождащ от Германия.

Със споразумението се установява равенството на третиране на гражданите на държавите – страни по спогодбата, отбелязано като ръководен принцип на данъчната политика на държавите – страни по спогодбата.

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia