Обратно към услуги
 

От 01 Януари 2010 година важи нова спогодба за избягване на двойното  данъчно облагане между Австрия и България. Тази спогодба се прилага в Република България  за следните данъци:

  • данъка върху общия доход;
  • данъка върху дохода на неомъжени, неженени, овдовели, разведени или женени без деца;
  • данъка върху печалбата;
  • данъка върху сградите

Облагането на наследството с данък  е изключено  от настоящото споразумение, т.е. все още  има  двойно данъчно облагане на наследството. Новата спогодба се основава върху структурата и съдържанието на  Конвенцията на ОИСР. В сравнение с досега съществуващата спогодба, която датира от 1984 година, съществуват значителни промени. Първата основна промяна е сферата на валидност  на споразумението. Съгласно старата / досегашна спогодба гражданството  е задължителна предпоставка, за  да се квалифицира едно лице  като постоянно пребиваващ жител в България. Съгл. новия чл.4 вече настоящ адрес или постоянно пребиваване може да обосноват постоянно местожителство.  Доходите на  австрийски жители с постоянен адрес  и постоянно местожителство на територията на Република България се облагат с 10% „плосък данък” или 15% за еднолични търговци (ЕТ). Постоянното  жителство беше преди това решаващ критерий за това, в коя държава трябва да се облагат получените доходи на лицата със свободна професия. Съгласно новата СИДДО доходите на австрийски лица със свободна професия  се облагат  в страната източник  на доходите (България), когато те упражняват тяхната свободна професия на територията на Република България. Освен това споразумението съдържа конкретни предписания,  които регулират евентуални конфликтни въпроси ( напр, ако лицата се окажат ,че са постоянни местожители и двете държави, съгл. Чл.4(2) СИДДО).

На следващо място, терминът „място на стопанска дейност” се разглежда по-подробно. То се обосновава вече не само чрез постоянното място, където се упражнява самостоятелна стопанска дейност, (като офис, клон, работилница и т.н.), но и от мястото на управление (чл.5(2) СИДДО). Периода за съществуването на място за строеж  е съкратен от 12 на 6 месеца.

 

Съгласно член 23, параграф 2, двойното данъчно облагане от страна на България се избягва, както следва:

Доходите на лица, които пребивават в България се облагат по силата на споразумението в Австрия и са освободени от данъчно облагане в България. Доходите от дивиденти, лихви, лицензионни възнаграждения и печалби от продажби на имущество на лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България , могат да бъдат обложени в Австрия , в България се начислява данък върху тези доходи със сума равна на данъка платен в Австрия.

Със споразумението се установява изискването за равно третиране на гражданите на държавите-участнички (чл.24 СИДДО) като ръководен принцип на данъчната политика на държавите – страни по спогодбата. Едновременно с  това са предвидени механизми ,които да послужат за предотвратяване на  несправедливо данъчно облагане. Съдържат се също така правни предписания , които би трябвало да осигурят  основа за цялостен и ефективен обмен на информация , който да осигури прозрачността на реализираните сделки и паричните трансфери между страните. В тази връзка дори е допустимо предоставянето на информация относно банкова тайна (чл.26, ал.3 и 5).

Рамковите данъчни условия  при трансгранични дейности създават важна основа за настоящи и бъдещи инвестиции. Плосък данък от 10% за физически лица (15% за еднолични търговци) и юридически лица, 5%  данък върху дивидента , удържан при източника биха били интерес  за смяна на пребиваването в България.

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia