Обратно към услуги
 

Данъкa, удържан при източника, е разговорно наричан „данък върху дивидента”. С данък, удържан при източника се облагат дивиденти и ликвидационни дялове , които са разпределени в полза на местни или чуждестранни юридически лица от местни юридически лица. Всички доходи на чуждестранните лица, които са възникнали в една компания с център на дейността на територията на Република България или произхождат от разпореждане с имущество, се облагат с данък при източника– съгл. Чл.12 от ЗКПО. Данъкът при източника е окончателен. Данъчната ставка за доходите върху дивиденти и ликвидационни дялове е в размер на 5%. За други нетърговски приходи, например наеми, авторски права и т.н. данъчната ставка е 10%.

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia