Обратно към услуги
 

Корпоративния данък в България

Нашите услуги в областта на корпоративното подоходно облагане включват:

  • Изготвяне на годишна данъчна декларация на Вашата фирма
  • Годишно подаване на данъчната декларация в НАП до 31 март.
  • Публикуване на Вашият баланс в Търговския регистър до 30 юни
  • Съдействие при данъчни ревизии от НАП

Данъчно задължените лица, размера на данъка, данъчните облекчения , както и реда на данъчното облагане на доходите на юридически лица са регламентирани  в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Съгл. Чл.1 от ЗКПО , печалбите на всички местни и чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейноност на територията на Република България, са облагаеми. Данъчно задължените лица са изброени в чл.2 от ЗКПО – към тях принадлежат всички местни юридически лица и всички чуждестранни  юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България. За целите на облагане на доходите с източник в Република България данъчно задължено лице е и всяко чуждестранно организационно и стопански обособено образувание (тръст, фонд и други подобни), което самостоятелно извършва стопанска дейност или извършва и управлява инвестиции, когато не може да се установи притежателят на дохода. Съгл. Чл.20 от ЗКПО Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.

Съществува разлика при облагането на  местни и чуждестранни юридически лица. Местните юридически лица се облагат с данъци съгл. ЗКПО  за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България, или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите, посочени в този закон, с източник в Република България.

Годишният облагаем доход трябва да бъде деклариран до 31 март на следващата година.

Законът за корпоративното подоходно облагане включва възможността за остъпване на данъчното задължение при определени условия. Размерът на данъка остава на разположение на длъжника, но може да се изразходва само за специфични законови цели. Чл. 189 от ЗКПО предвижда данъчни облекчения под формата на държавна помощ, която се предоставя при изпълнението на определени законови изисквания. Друга данъчна мярка за насърчаване на инвестициите е намаляването на данъчната ставка по отношение на инвестиции в райони с високо ниво на безработица. Съгл. Чл.184  от ЗКПО предостъпването на данъка може да достигне до 100%.

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia