Обратно към услуги
 

Според българското законодателство трудово правоотношение може да възникне само при сключването на писмен договор , който трябва в срок от 3 дни да бъде регистриран в НАП.  Навременното сключване на договора и регистрацията се наблюдават строго от Инспекцията по труда.

Минималната работна заплата, върху която се плащат социални осигуровки е 310 лв. От 01.01.2014 г., а максималният осигурителен доход е 2400 лв. За всяка професия има минимален осигурителен праг, който ежегодно се определя от държавата, т.е. осигуровките, които се начисляват за дадена професия, не могат да бъдат под  минимално определената граница.

Съгласно трудовото законодателство, са в сила следните осигуровки:

  • Фонд пенсии
  • Безработица
  • Общо заболяване и  майчинство
  • Фонд трудова злополука и професионална болест

Общият размер на социлно-осигурителните вноски е 31% от дохода на едно лице, като 60% от тях се изплащат от работодателя, а останалите 40% от наетото лице. Цялата сума се изплаща месечно на Националната агенция по приходите. Върху останалата част от трудовото възнаграждение се начислява данък 10% за сметка на служителя, който се изплаща ежемесечно заедно със социално-осигурителните вноски.

Трудово правоотношение може да възникне и при сключването на граждански договор, договор за изработка, консултантски договор и т.н.

Трудовото законодателство прави разлика между трудов и граждански договор, като сключването на граждански договор не е разрешено при възникване на трудово правоотношение (т. нар. фиктивна самостоятелност). Сключването на граждански договор за работа с фиксирано работно време и работно място , не е разрешено.

Лицата , работещи на граждански договор също дължат осгуровки за здравно и пенсионно осигуряване. Размерът на вноската е 26% от общия доход, като 60% от тях са за сметка на работодателя, а останалите 40% за сметка на служителя. Общият размер на вноските се изплаща ежемесечно в НАП. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв., а максималният размер –  2400лв. Тази група осигурени лица също дължи осигуровки за пенсионнои здравно осигуряване. Тези лица могат доброволно да внасят осигурителни вноски във Фонд  „Общо заболяване и майчинство” в размер на 22%.

Според българското законодателство трудово правоотношение може да възникне само при сключването на писмен договор , който трябва в срок от 3 дни да бъде регистриран в НАП.  Навременното сключване на договора и регистрацията се наблюдават строго от Инспекцията по труда.

Минималната работна заплата, върху която се плащат социални осигуровки е 310 лв. От 01.01.2014 г., а максималният осигурителен доход е 2400 лв. За всяка професия има минимален осигурителен праг, който ежегодно се определя от държавата, т.е. осигуровките, които се начисляват за дадена професия, не могат да бъдат под  минимално определената граница.

Съгласно трудовото законодателство, са в сила следните осигуровки:

  • Фонд пенсии
  • Безработица
  • Общо заболяване и  майчинство
  • Фонд трудова злополука и професионална болест

Общият размер на социлно-осигурителните вноски е 31% от дохода на едно лице, като 60% от тях се изплащат от работодателя, а останалите 40% от наетото лице. Цялата сума се изплаща месечно на Националната агенция по приходите. Върху останалата част от трудовото възнаграждение се начислява данък 10% за сметка на служителя, който се изплаща ежемесечно заедно със социално-осигурителните вноски.

Трудово правоотношение може да възникне и при сключването на граждански договор, договор за изработка, консултантски договор и т.н.

Трудовото законодателство прави разлика между трудов и граждански договор, като сключването на граждански договор не е разрешено при възникване на трудово правоотношение (т. нар. фиктивна самостоятелност). Сключването на граждански договор за работа с фиксирано работно време и работно място , не е разрешено.

Лицата , работещи на граждански договор също дължат осгуровки за здравно и пенсионно осигуряване. Размерът на вноската е 26% от общия доход, като 60% от тях са за сметка на работодателя, а останалите 40% за сметка на служителя. Общият размер на вноските се изплаща ежемесечно в НАП. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв., а максималният размер –  2400лв. Тази група осигурени лица също дължи осигуровки за пенсионнои здравно осигуряване. Тези лица могат доброволно да внасят осигурителни вноски във Фонд  „Общо заболяване и майчинство” в размер на 22%.

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia